Købsvilkår

Disse vilkår regulerer køb af ophold mellem Enjoy Brasil ApS, herefter ”Enjoy Brasil”, og bestilleren, herefter ”Kunden”.

Afsnit 1. Definition

Ophold:         Køb af overnatninger på et hotel, evt. med morgenmad, og omfatter hverken fly, transport fra/til lufthavnen, udlejer biler eller andet.

Webside:       Betyder Enjoy Brasils webside på https://enjoy-brasil.dk.

Afsnit 2. Køb af ophold

Stk. 1. Når Kunden bestiller et ophold enten via enjoy-brasil.dk eller per telefon, er Kunden bundet af bestillingen.

Stk. 2. Efter modtagelse af Kundens bestilling, booker Enjoy Brasil opholdet. Herefter sender Enjoy Brasil en regning med en forudbetaling på bookingen til Kunden.

Stk. 3. Kunden bedes læse regningen grundigt igennem for at sikre, at der ikke er nogle fejl eller mangler. Hvis der mod forventning skulle være fejl eller mangler, skal Kunden kontakte Enjoy Brasil hurtigst muligt. Gerne på mail info@enjoy-brasil.dk.

Stk. 4. Når Kunden modtager regningen, har Kunden to (2) hverdage til at betale den. Dette er af hensyn til hotellet. Det betyder, at hvis Enjoy Brasil sender regningen i weekenden, skal Kunden overføre pengene, sådan at Enjoy Brasil har dem senest onsdag morgen. Betalingsfristen står i regningens tekstdel.

Stk. 5. Efter at have modtaget pengene sender Enjoy Brasil en endelig bekræftelse til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Når Kunden har læst denne e-mail, er aftalen bindende for Enjoy Brasil.

Stk. 6. Er pengene ikke på Enjoy Rejsers konto om morgen senest tre (3) hverdage efter, at Enjoy Brasil har sendt regningen, kan Enjoy Brasil frit og på Kundens risiko annullere bestillingen. En eventuel mangelfuld betaling friholder ikke Kunden fra aftalen og kan ikke betragtes som en lovlig tilbagekaldelse, opsigelse eller ophævelse. Enjoy Brasil vil dog inden en annullering af opholdet, forsøge at få kontakt til Kunden. Eventuelle rimelige og forventelige omkostninger, som påfalder Enjoy Brasil som følge af Kundens manglende betaling, skal Kunden erstatte Enjoy Brasil.

Stk. 7. Alle oplysninger af faktuel karakter, som Kunden har fået i bestillingsforløbet anses som en del af aftalen, dog er klassifikationen af hotellerne (stjerner) på websiden Enjoy Brasils subjektive vurdering og derfor ikke nødvendigvis ens med andre klassifikationer. Enjoy Brasil er bundet af disse oplysninger, medmindre vi skriftligt meddeler Kunden andet, jf. afsnit 4, 6 og 7.

Afsnit 3. Opholdets pris

Stk. 1. Den oplyste pris på webside er den fulde pris, inkl. alle kendte skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv., med undtagelse af Kundens evt. ekstra bestillinger som afbestilling, dyr, ekstra opredning til børn og køb af pakker på hotellet, fx All-inclusive eller massage. Prisen på disse fremgår af websiden, men ikke af bestillingen. De bliver tilføjet på regningen, jf. afsnit 1, stk. 1.

Stk. 2. Særlige ønsker til opholdet skal fremgå af regningen for at være gyldige.

Stk. 3. Ekstraomkostninger, som skal betales direkte på hotellet, kan i særlige tilfælde forekomme. De omkostninger, som Enjoy Brasil kender til, er alle inkluderet i prisen.

Stk. 4. Enjoy Brasil er ikke ansvarlig for yderligere omkostninger, som hotellerne opkræver direkte fra Kunden, fx fordi gæsterne ikke overholder reglerne for hotellet eller brugen af værelset, herunder, men ikke begrænset til, flere personer på værelset eller medtagelse af dyr uden tilladelse.

Afsnit 4. Ændringer af prisen

Stk. 1. Enjoy Brasil har efter fremsendelse af endelig bekræftelse, jf. afsnit 5, kun ret til at forhøje prisen med op til 20 % pga. ændringer af prisen fra hotellet, som følge af udviklingen af økonomien i Brasilien (dette er et standardforbehold fra hotellerne i Brasilien), og væsentlige ændringer af valutakursen (min. 15 %), som er anvendt ved beregning af prisen for det pågældende ophold.

Stk. 2. Ændringer efter stk. 1 kræver, at Enjoy Brasil hurtigst muligt underretter Kunder herom.

Stk. 3. Den forhøjet pris skal være indbetalt på Enjoy Brasils konto senest fem (5) dage (weekend og helligdage tæller med i fristen) efter meddelelsen om ændringen af prisen. Hvis Kunden ikke har indbetalt pengene, vil Enjoy Brasil kunne ophæve aftalen uden nogen refusion til Kunden. Dette vil dog kun ske i særlige tilfælde.

Stk. 4. Skulle det være nødvendigt at forhøje prisen efter stk. 1, vil Enjoy Brasil forsøge at give Kunden mulighed for at afbestille opholdet mod et gebyr på 10 % af opholdets oprindelige pris. Kunder, som har købt afbestilling, kan gøre brug af denne i denne situation, hvis reglerne for afbestillingen bliver overholdt, jf. afsnit 5.

Afsnit 5. Afbestilling

Stk. 1. Alle aftaler er bindende fra bestilling.

Stk. 2. Enjoy Brasil sælger ikke afbestillingsforsikringer, da kun forsikringsselskaber må dette efter dansk lovgivning.

Afsnit 6. Ændringer/aflysninger før indcheckning

Stk. 1. Hvis Enjoy Brasil inden indcheckning aflyser opholdet, vil du hurtigst muligt modtage besked om dette. Det samme gælder, hvis det inden indcheckning viser sig, at Enjoy Brasil bliver nød til at ændre opholdet, fordi det ikke er muligt at levere det aftalte ophold, herunder at opholdet vil være af væsentlige ringere kvalitet end aftalt. Dette kunne være, at hotellet er ramt af en vandskade eller brændt ned.

Stk. 2. Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen giver Enjoy Brasil dig information om dine rettigheder samt om til hvem og inden for hvilken frist, du kan reklamere, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig.

Stk. 3. Bliver opholdet aflyst, er Kunden berettiget til at få tilbagebetalt opholdets pris.

Stk. 4. Betyder ændringen, at rejsens økonomiske værdi bliver væsentlig ringere, har Kunden ret til at modtage nedslag i prisen.

Stk. 5. Er ændringen af aftalen af væsentlig objektiv betydning for Kunden og uden dennes skyld, kan Kunden hæve aftalen og få tilbagebetalt opholdets pris.

Stk. 6. For at ophæve efter stk. 4 skal Kunden hurtigst muligt efter modtagelsen af beskeden om ændringen og senest tre (3) dage (weekend og helligdage tæller med i fristen), kontakte Enjoy Brasil skriftligt om ønsket med beskrivelse af, hvorfor Kunden mener, at stk. 5 er opfyldt. Kunden bliver oplyst om dette i meddelelsen af ændringen, jf. stk. 1. Hvis Enjoy Brasil kan opfylde Kundens beskrivelse af opfyldelsen af stk. 5 ved at foretage en ændring til ændringen af opholdet, kan Kunden ikke ophæve aftalen pba. stk. 5.

Stk. 7. Hvis ændringen, som følge af Kundens ønske bliver dyrere end et oprindelige ophold, er Kunden forpligtet til at betale prisforskellen.

Stk. 8. Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før opholdets påbegyndelse krigshandlinger, større naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan opholdet afbestilles vederlagsfrit, hvis offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Afbestilling som følge af dette skal ske hurtigst muligt. Kundens manglende respons på dette medfører bortfald af muligheden for afbestilling.

Afsnit 7. Ændringer og misligholdelse efter indcheckning

Stk. 1. Hvis Kunden oplever en mangel ift. det bestilte ophold, skal Kunden hurtigst muligt kontakte det bestilte hotel mhp., at hotellet kan afhjælpe manglen. Hvis dette ikke løser manglen, skal Kunden straks kontakte Enjoy Brasil på telefon +45 6110 0010 eller e-mail info@enjoy-brasil.dk. Hvis Kunden ikke overholder disse retningslinjer, mister Kunden retten til at klage over manglen efterfølgende.

Stk. 2. Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis Kunden ikke modtager de ydelser/særlige aftaler, som er bekræftet af Enjoy Brasil eller, hvis ydelserne er af ikke ubetydelig ringere kvalitet end det aftalte.

Stk. 3. Når Enjoy Brasil tilbyder at afhjælpe manglen og det sker indenfor rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for Kunden, kan Kunden ikke påberåbe sig manglen ift. nedslag i prisen eller ophævelse af aftalen.

Stk. 4. Sker afhjælpning, jf. stk. 3, ikke, eller vil afhjælpningen påføre Enjoy Brasil uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe, kan Kunden kræve et passende afslag i opholdets pris.

Stk. 5. Har manglen medført væsentlig ulempe for Kunden, kan der eventuelt tilkomme en godtgørelse, medmindre manglen skyldes forhold, der ligger uden for Enjoy Brasils ansvarsområde.

Stk. 6. Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, som medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, kan Kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald kontakte Enjoy Brasil med det samme.

Stk. 7. Hvis aftalen hæves berettiget med baggrund i stk. 6, er Enjoy Brasil forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, ophold må antages at have haft for Kunden.

Stk. 8. Eventuelle krav mod Enjoy Brasil skal umiddelbart efter rejsens afslutning fremsættes over for Enjoy Brasil. Krav der fremsættes senere end to (2) måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat indenfor rimelig tid og bliver derfor afvist.

Afsnit 8. Ansvar – Enjoy Brasil

Stk. 1. Enjoy Brasil er på ingen måde ansvarlig for handlinger eller undladelser, som skyldes Kundens forhold.

Stk. 2. Enjoy Brasils ansvar er begrænset til Kundens direkte tab ved manglende opfyldelse af aftalen og til den samlede pris, som Kunden har betalt for opholdet, samt evt. ansvar i ufravigelige danske lovbestemmelser. Enjoy Brasil kan således på ingen måde blive ansvarlig for fx omkostninger til flybilletter, billeje eller bestilt transport fra og til lufthavnen mm., men vil i særlige tilfælde dække transporten fra det bestilte hotel til et andet. Skulle Enjoy Brasil vælger at påtage sig et større ansvar i en konkret situation, vil dette ikke har betydning for andre situationer eller andre dele af den konkrete situation.

Stk. 3. Enjoy Brasil påtager sig intet ansvar for ændringer, der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Enjoy Brasil er uden indflydelse på.

Stk. 4. Enjoy Brasil er ikke ansvarlig for udefrakommende omstændigheder, eller for forhold, som ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

Afsnit 9. Ansvar – Kunden

Stk. 1. Kunden er på ingen måde ansvarlig for handlinger eller undladelser, som skyldes Enjoy Brasils forhold.

Stk. 2. Det er Kundens ansvar at rejse til opholdsstedet og at checke ind på hotellet på den pågældende dag. Udebliver Kunden eller ankommer en anden dag uden at have afbestilt eller ændret opholdet efter AfsnitAfsnit 5 og 6, er Kunden ikke berettiget til en refundering af hele eller dele af opholdets pris. Kunden skal hurtigst muligt give Enjoy Brasil besked om en sådan situation, sådan at Enjoy Brasil kan tage sine forholdsregler overfor hotellet.

Stk. 3. Ydelser som er købt og betalt, men som ikke bliver brugt, bliver ikke refunderet, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig aftale herom.

Stk. 4. Kunden er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse mv. undervejs. Enjoy Brasil anbefaler derfor, at Kunden køber en rejseforsikring.

Stk. 5. Forhold vedrørende rejsen til opholdsstedet, herunder fx pas, visum og vaccinationer, er Kunden ansvarlig for. Oplysninger om dette kan indhentes fra Udenrigsministeriet, Statens Serum Institut og de respektive ambassader.

Stk. 6. Kunden er ansvarlig for, at de til Enjoy Brasil givne oplysninger er korrekte, herunder med ikke begrænset til det/de korrekte navn/navne på alle deltagere på bestillingen, omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne dokumenter, og at følge de anvisninger som Enjoy Brasil har udstukket for rejsen.

Afsnit 10. Diverse bestemmelser

Stk. 1. Ethvert krav mod Enjoy Brasil skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål skal afgøres ved Sø- og Handelsretten. Processproget vil altid være dansk.

Stk. 2. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kendte ændringer vil blive oplyst ved bestilling.

Stk. 3. Bestilleren af ophold hos Enjoy Brasil skal være myndig på bestillingstidspunktet.

Stk. 4. Link til plantesundhedsforordningen og Landbrugsstyrelsens vejledning og Landbrugsstyrelsens brochure (åbner en pdf-fil).

København, december 2023

Persondatapolitik

Enjoy Brasil ApS indsamler data om din brug af hjemmesiden. En del af disse data kan være persondata. Du kan læse mere om vores behandling af disse data her.

§ 1. Hvad er personoplysninger?

Stk. 1. Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en levende fysisk person, fx navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det kan også gælde elektroniskdata, som fx IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

§ 2. Indsamling af data

Stk. 1. Vi indsamler data på følgende måder:

  1. Kontakt til os via websiden, e-mail eller telefon
  2. Bestillinger
  3. Tilmelding til nyhedsbrev
  4. Statistik over brugen af websiden
  5. Klik på reklamer

Stk. 2. Hvis du kontakter os via websiden, e-mail eller telefon, indsamler vi de data, som du giver os, blive indsamlet. Det er almindeligvis navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Der kan også være anden data, som du giver os, fordi de er nødvendige for vejledning eller bestilling af ophold. Det kan være oplysninger om sygdom eller handikap. Vi spørger ikke selv om disse oplysninger, men hvis du giver os dem, og de er relevante for vejledning eller bestilling af ophold, vil vi notere dem.

Stk. 3. Hvis du bestiller et ophold hos os, indsamler vi de data, som du giver os til brug for dette. Det er foruden navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer også mulige andre oplysninger, som er relevante for bestillingen af opholdet som beskrevet overfor. Vi indsamler ikke bank- eller kortdata, da betalingen sker via en bankoverførsel.

Stk. 4. Hvis du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, indsamler vi navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsbrevet. Derudover indsamler vi nogle digitale data om, hvordan du bruger de mails, du modtager, fx hvilke tilbud du er interesseret i, og hvad du klikker på.

Stk. 5. Vi bruger Google Analytics til at føre statistik over bl.a. besøgende på vores webside. Dette er teknisk data, som vi ikke kan bruge til at identificere dig. Det er muligt, at Google kan gøre dette pba. cookies og anden data, som de har indsamlet om dig andre steder. Vi giver ikke din identitet til Google.

Stk. 6. Hvis du klikker på en af vores reklamer på fx Facebook eller Instagram, fører vi statistik over, hvor mange som klikker på dem, og hvorvidt de bestiller et ophold eller ej. Dette er teknisk data, som vi ikke kan bruge til at identificere dig. Det er muligt, at Facebook, Instagram og andre steder, vi måtte reklamere, kan gøre dette pba. cookies og anden data, som de har indsamlet om dig andre steder. Vi giver ikke din identitet til nogle af de steder, hvor vi reklamerer.

§ 3. Anvendelse af data

Stk. 1. Data vi modtager fra dig ifm. kontakt, bestillinger og tilmelding til nyhedsbreve, bruger vi kun til at opfylde dit formål med at give os disse data samt til statistik:

  1. Data til brug for kontakt, bliver brugt til at kontakte dig og svare på din henvendelse.
  2. Data om bestillinger bliver brugt til at gennemføre din bestilling. Dele af denne data, men ikke kontaktoplysninger, bliver givet videre til det bestilte hotel, sådan at de ved, hvem der tjekker ind.
  3. Data givet ifm. tilmelding til nyhedsbreve, bliver brugt til at sende dig vores nyhedsbreve.
  4. Alt data vi modtager, bruger vi så vidt muligt til vores eget statistikarbejde, sådan at vi kan målrette vores tilbud til vores kunder og potentielle kunder. Dette betyder ikke, at du bliver bombarderet med mails fra os, fordi du engang har købt et ophold. Hvis ikke vi har din tilladelse til at sende vores nyhedsbrev til dig, sender vi det ikke.

Stk. 2. Vi anvender de indsamlede data om brugen og modtagelsen af websiden og nyhedsbreve til at udvikle og forbedre vores webside og kommunikation samt vores tjenester og ydelser. Det er fx data om, hvad der sælger, og hvad der ikke gør.

§ 4. Opbevaring af data

Stk. 1. Enjoy Brasil ApS følger altid god skik i rejsebranchen. Vi gemmer dataen så længe som det kræves i forhold til behandlingen. For bestillinger gælder det, at vi efter regnskabslovens bestemmelser skal gemme oplysninger om vores regnskab i minimum fem (5) år efter afslutning af regnskabet. Hvis du abonnerer på nyhedsbreve, gemmes dine kontaktoplysninger, indtil du tilbagekalder din godkendelse til, at vi må sende nyhedsbreve.

§ 5. Adgang til data

Stk. 1. Vi gør brug af nogle it-tjenester og – systemer i vores virksomhed. I nogle af disse gemmes og håndteres data. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden af dine data i al håndtering.

Stk. 2. Nogle systemer er installeret lokalt hos os, og det er kun vores personale, som har adgang til denne data. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart.

Stk. 3. Internt håndterer vi data i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt hos os, og til at kunne håndtere spørgsmål i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler.

Stk. 4. Nogle andre systemer ligger dog på servere, som vi tilgår via internettet, og det betyder, at dataen bliver delt med eventuelle leverandører. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer dataen på vores vegne og efter vores anvisninger.

Stk. 5. Vi bruger eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd på vores hjemmesider og brugerfeedback. Disse virksomheder håndterer data på vores vegne. Det drejer sig primært om teknisk data, som indsamles via cookies og håndteres på et anonymt niveau.

§ 6. Personificering

Stk. 1. Vi indsamler data om brugen af vores webside. Dette inkluderer dit IP-nummer. Vi kan dog ikke koble det sammen med din fysiske person, altså kan vi blot se, at en computer har besøgt siden, men ikke hvem, som ejer eller sad ved computeren, da siden blev besøgt. Vi indsamler også data om, hvordan vores besøgende bruger webside, altså tæller besøgende på de enkelte sider, og hvad der bliver søgt på.

Stk. 2. Vi kan kun identificere dig, når du selv oplyser dit navn mm., fx ved henvendelser eller bestillinger.

§ 7. Dine rettigheder

Stk. 1. Hvis du ønsker, at vi retter, supplerer eller sletter oplysninger om dig, bedes du sende en e-mail til info@enjoy-brasil.dk, hvorefter vi vil gøre dette. Det er ikke alle oplysninger, som vi må ændre eller slette, fordi vi efter loven er forpligtiget til at gemme dem. Det gælder særligt ifm. bestillinger.

Stk. 2. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev længere, kan du blot sende os en mail. Herefter stopper vi med at sende det og sletter oplysningerne.

Stk. 3. Det kan ske, at den samme oplysning gemmes af flere grunde. I sådanne situationer vil vi imødekomme dit ønske bedst muligt.

Stk. 4. Hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, bedes du sende et brev. Din anmodning skal være skriftlig, og vi skal have din underskrift, hvorfor en e-mail desværre ikke er nok. Vi sender på anmodning en gratis udtrækning af oplysninger pr. person pr. år.

§ 8. Dataansvarlig

Stk. 1. Enjoy Brasil ApS er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på denne hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os på info@enjoy-brasil.dk eller via almindeligt brev:

Enjoy Brasil ApS
Store Kongensgade 85, 3, -3
1264 København K

København, marts 2020